Fasta räntesatser för Fortifikationsverket

Skriftlig fråga 2020/21:2299 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

 

Nu är det bråttom! – En studie om infrastrukturförsörjning under Försvarsmaktens tillväxt 2021–2030, heter en nyligen publicerad rapport från FOI. Den belyser ett antal problem och utmaningar i uppdrag för, styrning av och målsättningar för Fortifikationsverket i förhållande till Försvarsmaktens behov. När säkerhetsläget försämras i vårt närområde är det viktigt att hela vårt samhälle hjälper till för att stärka vår försvarsförmåga. Fortifikationsverket (FortV) spelar en viktig roll när det kommer till att stödja Försvarsmaktens tillväxt och måste därför styras och få uppdrag som på bästa sätt uppfyller målet att uppnå en starkare försvarsförmåga. Precis som titeln i rapporten från FOI antyder är det av högsta vikt att detta sker snabbt. Vi har inte tid att vänta och se. Sveriges försvarsförmåga måste snabbt förstärkas.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har bland annat nyligen pekat på att styrningen av infrastrukturen inte är tillräckligt koordinerad med resterande styrning av försvaret, en koordination som ESV ser som en viktig del i att stärka försvarsförmågan. Även Försvarsberedningen var inne på detta spår och menade att styrningen av Fortifikationsverket borde knytas närmare styrningen av försvaret och föreslog att FortV skulle sortera under Försvarsdepartementet i stället för, som i dag, under Finansdepartementet. Ett beslut togs under våren 2020 på statssekreterarnivå att FortV skulle fortsätta ligga under Finansdepartementet, vilket jag anser anmärkningsvärt att det inte lyfts upp på regeringens bord med ett riktigt underlag för beslutet med motiv för det ena eller andra beslutet.

Det är inte bara den formella styrningen av FortV som kan ifrågasättas utan också de mål som FortV ska följa. Ett är exempelvis att FortV ska låna med rimligt risktagande, vilket bland annat innebär att sammansättningen på låneportöljen ska vara i genomsnitt fyra år. Detta ökar osäkerheten i planeringsförutsättningarna och förutsättningarna för tillväxt för Försvarsmakten. Räntans utveckling kommer med andra direkt att påverka utvecklingen av försvarsförmågan. Så ska vi såklart inte ha det, och FortV har hemställt i sitt budgetunderlag att myndigheten tillåts säkra upplåning med fasta räntesatser, något som skulle ge bättre planeringsförutsättningar.

Jag skulle med ovanstående som bakgrund vilja fråga statsrådet Åsa Lindhagen:

 

Ämnar statsrådet bifalla Fortifikationsverkets hemställan om fasta räntesatser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-23 Överlämnad: 2021-03-24 Anmäld: 2021-03-25 Svarsdatum: 2021-03-31 Sista svarsdatum: 2021-03-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga