Företagare i de sociala trygghetssystemen

Skriftlig fråga 2019/20:756 av Solveig Zander (C)

Solveig Zander (C)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

I september presenterades betänkandet från utredningen Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation, Företagare i de sociala trygghetssystemen, SOU 2019:41.

Utredningen lämnar inga egna förslag med hänvisning till uppdragets tyngdpunkt på kunskapsunderlag. I stället pekar man ut ett antal områden som man anser vara angelägna att arbeta vidare med:

Tydligare och enklare regler för SGI för företagare med enskild firma. 

Översyn av reglerna för karens och sjuklön i syfte att uppnå en större enhetlighet mellan olika företagsformer. 

Analys av regler och tillämpning gällande partiell sjukskrivning och rehabilitering för företagare.

Stärkt webbaserad information och stöd till företagare samt utvecklade e-tjänster.

Fortsatt analys av frågor kring företagandets utveckling och pågående förändringar och utmaningar i en globaliserad gig- och delningsekonomi.

I förhållande till uppdraget så som det formuleras i direktivet anser jag att det är synnerligen anmärkningsvärt att alla dessa frågor lämnas obesvarade. Lika anmärkningsvärd är avsaknaden av förslag. Flera av dessa frågor är utredda i flera omgångar, och det är svårt att förstå vad utredaren och statsrådet anser kvarstår att utreda.

Ett tydligt uppdrag till utredaren i direktiven var att utarbeta nödvändiga författningsförslag. Det föranledde stora förhoppningar bland svenska företagare och deras organisationer. Ändå valde utredningen att lämna alla dessa stora och viktiga frågor därhän och att helt avstå från att lämna skarpa förslag. Hur kan statsrådet godta detta? När kan vi förvänta oss initiativ i betänkandets riktning?

Detta faktum har föranlett besvikelse och frustration hos flera företrädare för såväl näringsliv som arbetsmarknad. Många av de frågeställningar som behandlas av utredningen har varit föremål för ett gediget arbete i tidigare utredningar. Det saknas varken kunskap eller annat underlag. Det som saknas är skarpa lagförslag och politiskt ledarskap.

Jag vill med anledning av det ovan anförda ställa följande fråga till näringsminister Ibrahim Baylan:

 

När kommer ministern att presentera vilka åtgärder ministern tänker vidta för att omvandla de överväganden som presenteras i betänkandet till skarpa lagförslag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-01-15 Överlämnad: 2020-01-16 Anmäld: 2020-01-17 Svarsdatum: 2020-01-22 Sista svarsdatum: 2020-01-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga