Försäkringskassan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Skriftlig fråga 2019/20:2111 av Bengt Eliasson (L)

Bengt Eliasson (L)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Sverige har förbundit sig att följa FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD. Riksdagen har beslutat om de nationella målen för funktionshinderspolitiken. Regeringen har i regleringsbrev gett i uppdrag till Försäkringskassan att bidra till att uppfylla de nationella målen för funktionshinderspolitiken, vilka vilar på FN-konventionen.

Försäkringskassan är en av regeringens viktigaste myndigheter för att genomföra den av riksdagen beslutade nationella politiken för funktionsrättsfrågor.

Det har framkommit att personal på myndigheten i kontakt med medborgare inte känt till uppdraget och att det saknas såväl en strategi som en konkret plan för hur arbetet med konventionen ska bedrivas. Det är angeläget att regleringsbrevet efterlevs och att Försäkringskassan bidrar till att målen för funktionshinderspolitiken nås.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att kunskapen om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska nå Försäkringskassans alla medarbetare?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-09-03 Överlämnad: 2020-09-04 Anmäld: 2020-09-08 Svarsdatum: 2020-09-16 Sista svarsdatum: 2020-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga