Försäljningen av Metria

Skriftlig fråga 2018/19:812 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Regeringen har nyligen överlämnat skrivelsen 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande till riksdagen. I skrivelsen framkommer att det sammanlagda värdet på statens bolagsportfölj under 2018 ökade med ca 60 miljarder kronor, till totalt 630 miljarder kronor.

Av skrivelsen framgår att Metria bildades den 1 maj 2011 och att bolagets rörelseresultat 2018 var lägre än 2017 beroende på bland annat fortsatta investeringar samt lägre försäljning. Bolagets lönsamhets- och utdelningsmål nåddes inte under 2018. Den 20 juni 2017 röstade riksdagen ja till att sälja Metria AB.

Efter omfattande analysarbete fann regeringen att det inte finns några skäl till att staten ska kvarstå som ägare till Metria. Bedömningen gjordes att konkurrenssituationen på marknaden som helhet inte kommer att försämras vid ett förändrat ägande. Metria bedömdes inte heller ha bättre utvecklingsmöjligheter med staten som ägare.

Metria har sitt huvudkontor i Gävle, och staten har under många år satsat på att främja utvecklingen i Gävleregionen inom området geografisk informationsteknik. Region Gävleborg beslutade 2017 om en strategi för smart specialisering där satsningen inom geografisk informationsteknik lyfts fram. Inom detta område finns i dag i Gävle myndigheten Lantmäteriet, det statliga bolaget Metria och privata företag. Regeringen har gett Lantmäteriet och Boverket ytterligare uppdrag att utreda frågor inom geodata- och samhällsbyggnadsområdet i syfte att effektivisera samhällsbyggandet, öppna geodata och implementera AI.

Nyligen har Microsoft beslutat att göra stora investeringar i Gävle och Sandviken för att tillgodose marknadens behov och efterfrågan inom molntjänstområdet, där geospatial intelligence och geodata är stora och växande områden.

I ett svar i riksdagen den 30 augusti 2017 anförde närings- och innovationsministern att hans uppfattning var att bolagets verksamhet bör få bättre utvecklingsmöjligheter med en annan ägare och vi kommer att eftersträva att hitta en ägare som verkar för att bolaget långsiktigt utvecklas väl. 

Mot bakgrund av detta är min fråga till näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka åtgärder pågår för att försälja Metria, och hur ser försäljningsprocessen ut?

Frågan är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-06-20 Överlämnad: 2019-06-24 Anmäld: 2019-06-25 Sista svarsdatum: 2019-07-08