Förslag om nya bestämmelser för hästhållning

Skriftlig fråga 2019/20:1877 av Alexandra Anstrell (M)

Alexandra Anstrell (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

I Övergödningsutredningens betänkande Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning (SOU 2020:1) kan vi läsa om hästhållning, och det kan uppfattas att utredningen tror att väldigt få mockar hagar: Omkring 76 procent av Sveriges hästar finns i tätortsnära områden, där det är svårt att få till ett fungerande kretslopp för hästgödseln. Delar av hästgödseln hamnar direkt på marken i rast- och beteshagar. Vidare står det att ofta har både häst- och stallägare begränsad kunskap om hästgödselns värde, om risken för miljöpåverkan och om möjliga åtgärder.

De allra flesta hästägare är mycket måna om sina djur och vill inte att de ska angripas av parasiter. Därför mockas de flesta hästhagar kontinuerligt. Varje hög du mockar bort är x mängd smitta mindre. Jordbruksverket har också tydliga regler angående vad som gäller för lagring och spridning av gödsel.

Övergödningsutredningen föreslår att Jordbruksverket och SLU bör få i uppdrag att ta fram underlag till nya bestämmelser om miljöhänsyn för hästhållare. Rapporten innehåller inte förslag till regler eller lagstiftning men i en bilaga till slutrapporten finns innehåll som är lätt att tolka som utredningens förslag: Ha max två–-tre hästar per hektar. Hagar bör inte användas mer än tio år innan det skiftas. 80 procent måste ha intakt växttäcke, 10 procent förtunnat och ej mer än 10 procent söndertrampat och ligga tio meter från vattendrag och diken. Det skulle självklart få enorma konsekvenser för Sveriges hästnäring och en utdöd hästsport.

Mot bakgrund av det som anförs ovan vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Hur ställer sig ministern till och avser hon att vidta åtgärder med anledning av förslaget om nya bestämmelser för hästhållningen i syfte att undvika att hästnäringen dör ut?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-07-27 Överlämnad: 2020-07-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.