Fortsatt skattebefrielse för biogas

Skriftlig fråga 2022/23:272 av Johan Löfstrand (S)

Johan Löfstrand (S)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Den europeiska energikrisen visar bland annat på Europas sårbarhet på energiområdet. Med det stora importberoende av energi EU har blir det särskilt tydligt hur viktiga de energiresurser som finns inom unionens gränser är.

Samtidigt måste vi möta klimatutmaningen genom att ställa om bland annat energi- och transportsektorerna från fossilt till förnybart. Biogas är en av komponenterna i denna omställning. Biogas producerad av avfall eller gödsel har extremt goda klimatprestanda då produktionen dels minskar spontanrötning som emitterar metangas till atmosfären, dels ersätter fossila bränslen inom transportsektorn och industrin.

Biogasen har sedan länge haft skattebefrielse i Sverige. I juni 2020 godkände EU-kommissionen fortsatt skattebefrielse för biogas och biogasol i Sverige för perioden 2021–2030. Denna skattebefrielse har nu förklarats ogiltig i en dom från tribunalen den 21 december 2022.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Innan domen gör det har parterna i målet två månader (från och med den 21 december) på sig att överklaga till EU-domstolen. Sverige har intervenerat i frågan och har därmed också möjlighet att överklaga domen.

En avskaffad skattefrihet för biogas med en retroaktiv återbetalningsskyldighet riskerar att slå ut svenska biogasproducenter samt att företag och konsumenter går tillbaka till fossila alternativ. Dessutom skulle det skapa en helt ologisk situation där den förnybara biogasen skulle belastas med samma koldioxidskatt som fossilgas. Detta skulle ge en prisökning på 20 procent vid de tankställen som säljer ren biogas utan koppling till naturgas.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Har ministern och regeringen för avsikt att överklaga tribunalens dom till EU-domstolen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2023-01-25 Överlämnad: 2023-01-26 Anmäld: 2023-01-27 Svarsdatum: 2023-02-01 Sista svarsdatum: 2023-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga