Handel med levande djur

Skriftlig fråga 2017/18:1623 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Det var smått fascinerande att ta del av statsrådet Buchts svar på min tidigare fråga 2017/18:1594, som rörde gränskontroll vid import av lantbruksdjur. Av svaret framgick att syftet med den nya djurhälsoförordningen är att stärka det förebyggande djurhälsoarbetet inom EU och inte minst att förhindra spridning av smitta i samband med förflyttning av djur. Att Sverige, och EU, i det läget kan acceptera att Sverige ska sänka sin tröskel och tvingas acceptera att PRRS och paratuberkulossmittade djur framdeles ska kunna importeras också till vårt land, måste vara tvärtemot intentionerna med den nya förordningen. En sådan ordning skulle ju innebära att Sverige, i stället för att bidra till att stärka djurhälsoarbetet inom EU, skulle kunna riskera att försämra det. Detta verkar i högsta grad kontraproduktivt.


Enligt Jordbruksaktuellt (14 augusti 2018) anser såväl LRF, Sveriges Veterinärförbund, Sveriges Nötköttsproducenter, Sveriges Grisföretagare, Gård & Djurhälsan och Lundens Djurhälsa att det förslag som diskuteras på EU-nivå skulle kunna innebära stora problem för Sverige, eftersom de allvarliga sjukdomarna paratuberkulos och PRRS i och med en slopad gränskontroll skulle kunna få fäste här. Detta är tydliga signaler från såväl vetenskap som profession som borde tas på största allvar. I sitt tidigare svar på min fråga hävdar statsrådet att denne ska ta initiativ till att ge Statens jordbruksverk ett uppdrag, att i nära samarbete med näringen, se över hur Sverige kan anpassa sig till det nya regelverket med mål om ett bibehållet högt smittskydd. Detta är förstås lovvärt, men det är föga troligt att det kan genomföras.

Med hänvisning till ovan vill jag därför fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Jordbruksverket ska kunna förhindra att Sverige får in de allvarliga sjukdomarna paratuberkulos och PRRS?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-08-21 Överlämnad: 2018-08-22 Anmäld: 2018-08-30 Sista svarsdatum: 2018-09-05 Svarsdatum: 2018-09-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga