Handläggningstider för vapenlicens

Skriftlig fråga 2014/15:745 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I januari i år ställde jag en skriftlig fråga (2014/15:157) till statsrådet med anledning av de orimligt långa handläggningstiderna för vapenlicens, för vilka myndigheten upprepade gånger kritiserats av Justitieombudsmannen (JO).[1]

Statsrådet svarade då bland annat att hanteringen av ärenden rörande vapenlicenser skulle behandlas inom ramen för polisens ombildning, som ett led i att effektivisera ärendeprocesserna. Enligt statsrådet förväntades detta leda till större enhetlighet, ökad nationell samordning och kortare handläggningstider.

Enligt 7 § förvaltningslagen ska varje ärende där någon enskild är part handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Detta innebär bland annat att en myndighet har ansvar för att driva sina ärenden framåt och se till att de avgörs inom rimlig tid.

JO har i ett beslut den 18 juni 2014 (dnr 5529-2013) slagit fast att en komplett ansökan bör kunna handläggas och avslutas inom maximalt 30 kalenderdagar. Enligt beslutet uppfyllde de fyra polismyndigheter som hade längst handläggningstid inte förvaltningslagens krav på snabb handläggning.

På polisens hemsida[2]går det nu att läsa att målsättningen är att handläggningstiderna för vapentillstånd ska vara högst tio veckor oavsett var i landet ärendet handläggs.

Det är naturligtvis bra att polismyndigheten har ambitionen att handläggningstiden ska vara jämn över landet, men det är förvånande att den målsättning som myndigheten har vad avser handläggningstid vida överstiger de 30 dagar som JO menar är en maximalt tillåten handläggningstid.

I ovan nämnda JO-beslut från juni 2014 riktades kritik mot fyra polismyndigheter för deras långa handläggningstid. Den uppgick då till i genomsnitt 70 respektive 80 dagar. Det framstår därför som synnerligen anmärkningsvärt att den nya polismyndigheten har 70 dagar som målsättning för hela landet.

Jag vill ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att säkerställa att polismyndighetens handläggning av ansökningar om vapentillstånd lever upp till förvaltningslagens krav på snabbhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-07-24 Överlämnad: 2015-07-24 Sista svarsdatum: 2015-08-07 Svarsdatum: 2015-08-17 Anmäld: 2015-08-27
Svar på skriftlig fråga