Handläggningstiderna hos Pensionsmyndigheten

Skriftlig fråga 2019/20:1068 av Linda Lindberg (SD)

Linda Lindberg (SD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Pensionsmyndigheten har under 2019 dragits med långa handläggningstider gällande bostadstillägget, stundtals upp till sex månader. Mörkertalet när det gäller bostadstillägget är fortsatt högt och myndigheten har under 2019 stått med stora utmaningar att hantera ärendena.

Myndigheten anpassade 2018 sin verksamhet utifrån rådande budgetbesparingar vilket är en av de främsta orsakerna till den uppkomna situationen under 2019.

Myndigheten var under inledningen av 2019 underbemannad och har den senare delen av året genomfört utbildningsinsatser av nyanställda, vilket gjort att man haft en begränsad kapacitet under nästan hela 2019.

Regeringen svarade i Riksrevisionens skrivelse att man delvis höll med Riksrevisionen i deras observation och att man övervägde att agera. Regeringen har i regleringsbrev till Pensionsmyndigheten givit nya mål om att bland annat arbeta för kortare handläggningstider och ökad kundservice. Handläggningstiden ska vara som längst 60 dagar, och 75 procent av de inkomna samtalen ska ha en väntetid på högst tio minuter.

Från myndighetens sida har man nu tagit fram ett åtgärdspaket för att komma till rätta med de långa handläggningstiderna och det stora mörkertalet för att möta regeringens uppsatta mål för verksamheten.

Pensionsmyndigheten konstaterar dock att de nya målen ej är uppnåbara inom den önskade tidsramen med de tilldelade medel som myndigheten har fått och har gjort en hemställan till regeringen om en ökad budget.

Min fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi är:

 

Avser statsrådet och regeringen att tillskjuta de medel som Pensionsmyndigheten anser sig behöva för att komma till rätta med de långa handläggningstiderna och därmed kunna öka kundservicen i enlighet med de mål som regeringen efterfrågar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-03-09 Överlämnad: 2020-03-10 Anmäld: 2020-03-11 Svarsdatum: 2020-03-18 Sista svarsdatum: 2020-03-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga