Helgavskiljning med fotboja

Skriftlig fråga 2014/15:480 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Många ungdomar begår brott. De flesta som i vuxenlivet är tungt kriminella har börjat sin brottsliga bana tidigt i livet. Många av dessa har uppgivit att de önskat att samhället skulle ha reagerat tidigare och skarpare, när de började begå brott som unga. Då hade det varit en större chans att deras brottsliga bana brutits och att de fått ett bättre liv, utan kriminalitet.

Ju tidigare samhället reagerar, även på mindre allvarliga brott, desto större möjlighet att den brottsliga banan bryts.

Det är viktigt att hitta nya och lämpligare påföljder för ungdomar som begår brott.  Den 18 februari 2015 fattade riksdagen beslut om justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU9 om Tydligare reaktioner på ungas brottslighet.

Betänkandet innefattade en motion av Beatrice Ask (M) m.ed flera. I motionen föreslogs en ny påföljd för ungdomar, helgavskiljning med fotboja för unga mellan 15-18 år. Påföljden ska kunna bestå av ett förbud att lämna bostaden under helgkvällar och helgnätter, förbud att vistas på vissa platser eller områden under vissa bestämda tider eller andra rörelseinskränkningar som kan antas vara brottsförebyggande.

Riksdagen beslutade om ett tillkännagivande om att regeringen bör se över hur ungdomspåföljden helgavskiljning med fotboja kan utformas och återkomma med ett sådant förslag till riksdagen.

Sedan beslutet togs har det gått drygt två månader och då är min fråga till statsrådet:

 

Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit och när beräknar statsrådet att regeringen presenterar ett förslag till riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-04-29 Överlämnad: 2015-04-29 Anmäld: 2015-05-05 Svarsdatum: 2015-05-13 Sista svarsdatum: 2015-05-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga