Hemställan från Försvarsmakten angående drivmedel och tillståndsprövning

Skriftlig fråga 2019/20:2021 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I en hemställan från Försvarsmakten till regeringen daterad den 17 juli 2020 (Försvarsmaktens kompletterande budgetunderlag 2021) vill Försvarsmakten att regeringen ändrar miljöprövningsförordningen (2013:251) på så sätt att lagring och hantering av drivmedel och andra kemiska produkter som bedrivs av Försvarsmakten endast omfattas av anmälningsplikt, oavsett hur stora mängder som hanteras. 

Ansökan om tillstånd i dag görs hos miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen (MPD). Tillståndsförfarandet enligt miljöbalken är offentligt, i de delar de inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Handlingarna i målet ska därmed enligt huvudregeln också kommuniceras med eventuella motparter i målet. När det gäller tillståndsansökningar avseende säkerhetskänslig verksamhet som bedrivs på plats där uppgifterna om platsen i sig är sekretessbelagda uppgifter innebär den öppna processen med rätt till partsinsyn ett problem i upprätthållandet av sekretessen. Det förändrade omvärldsläget innebär att uppgifter om lagring och hantering av drivmedel har blivit än mer skyddsvärda ur ett totalförsvarsperspektiv. 

Med anledning av detta önskar jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Avser ministern att ta initiativ till att ändra i miljöprövningsförordningen (2013:251) som Försvarsmakten hemställer om?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-08-21 Överlämnad: 2020-08-24 Anmäld: 2020-08-27 Svarsdatum: 2020-09-07 Sista svarsdatum: 2020-09-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga