Hemvärnets organisering

Skriftlig fråga 2022/23:84 av Mikael Larsson (C)

Mikael Larsson (C)

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

I budgetunderlaget för 2023 har Försvarsmakten beskrivit hur man avser att fortsatt utveckla organisationen för förbättrad robusthet och effektivitet. Grundtanken är att genom decentralisering bland annat göra myndigheten mer uthållig. Ett första steg innebar etablerandet av en ny ledningsnivå genom införandet av försvarsgrensstaber som organisationsenheter utanför Högkvarteret. För att kunna färdigställa det första steget i den pågående organisationsutvecklingen krävs dock i några fall rättsliga förändringar.

Försvarsmakten anger bland annat i budgetunderlaget att det krävs en förordningsändring (förordning 2007:1266 med instruktion för Försvarsmakten) för att gå vidare med de förändringar som föreslås, bland annat för att kunna implementera den av ÖB beslutade inriktningen utifrån utredningen om Ledningsorganisation 23 om att införa en fristående hemvärnsstab. I budgetunderlaget skriver Försvarsmakten att rikshemvärnschefen och dagens hemvärnsavdelning vid produktionsledningen ska organiseras fristående från Högkvarteret och inrättas som en egen organisationsenhet i likhet med arméstaben, marinstaben och flygstaben. Rikshemvärnschefen ska ansvara med stöd av dess stab för hemvärnets och militärregionernas förmåga, tillgänglighet och beredskap. Rikshemvärnschefen med stab föreslås även i fortsättningen lokaliseras till Stockholm för att underlätta samverkan med övriga enheter i Försvarsmaktens centrala ledning.

Planen är att organisationens första steg ska vara genomfört i januari 2023.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till försvarsminister Pål Jonson:

 

Avser ministern och regeringen att besluta om förändringar i Försvarsmaktens instruktion för att möjliggöra införandet av en fristående hemvärnsstab, som organiseras fristående från Högkvarteret?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-11-24 Överlämnad: 2022-11-24 Anmäld: 2022-11-29 Svarsdatum: 2022-12-07 Sista svarsdatum: 2022-12-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga