Höghastighetsbanors påverkan på drift och underhåll av infrastruktur

Skriftlig fråga 2016/17:1885 av Nina Lundström (L)

Nina Lundström (L)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

I all transportplanering ska fyrstegsprincipen tillämpas, enligt beslut i riksdagen. Det är en miljömässig och ekonomisk hushållningsprincip som går ut på att man ska analysera vilka problem och behov man har. Man undersöker hur det går att lösa behovet på ett sätt som optimerar transportbehovet. Det handlar om att utnyttja det befintliga väg- och järnvägsnätet effektivare, att genomföra mindre förbättringsåtgärder och i sista hand att satsa på nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. Trafikverket har nyligen presenterat sitt förslag gällande infrastruktur och konstaterar att vissa stråk kommer att uppleva försämringar under planperioden, då resurser saknas. En utbyggnad av höghastighetsbanor sker på bekostnad av drift och underhåll av befintlig infrastruktur. Näringslivet har påtalat att exportvärden riskeras om godstransporter försenas på grund av bristande eller försämrat underhåll av vägar och järnvägar. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth följande:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att befintlig infrastruktur ska underhållas och för att fyrstegsprincipen för infrastrukturinvesteringar ska följas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-05 Överlämnad: 2017-09-06 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-13 Sista svarsdatum: 2017-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga