Hur kvalitetspengarna fördelas och följs upp

Skriftlig fråga 2014/15:674 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Alliansregeringen genomförde under sin tid många betydande satsningar för att höja kvaliteten i högskoleutbildningar. Inte minst gällde detta utbildningsområdena humaniora och samhällsvetenskap, där Alliansen satsade 120 respektive 240 miljoner kronor redan åren 2007 och 2008.

Mellan åren 2006 och 2013 ökades dessutom anslagen per helårsstudent (HÅS) inom de nämnda utbildningsområdena med 60 procent eller 10 600 kronor per HÅS. Syftet var att höja kvaliteten och att öka andelen lärarledd tid. Dock visar en rapport från TCO, Lärarledd tid och kvalitet i den högre utbildningen #7/13, att andelen studenter som får mer än nio timmar lärarledd undervisning förvisso har ökat under tidsperioden 2009–2013 men att det fortfarande är alltför många som upplever att de har för lite lärarledd tid. Hur universitet och högskolor arbetar med denna fråga är därför viktigt att följa.

I vårändringsbudgeten för 2015 föreslår regeringen att 125 miljoner kronor tillförs lärosätena för att stärka högskoleutbildningens kvalitet, en kvalitetsförstärkning som är avsedd för humaniora och samhällsvetenskap samt för lärar- och förskollärarutbildning.

 

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson hur och när pengarna kommer att fördelas till universitet och högskolor samt hur satsningen kommer att följas upp.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-06-16 Överlämnad: 2015-06-17 Anmäld: 2015-06-22 Svarsdatum: 2015-06-24 Sista svarsdatum: 2015-06-24
Svar på skriftlig fråga