Huvudmannaskapet för personlig assistans

Skriftlig fråga 2020/21:1251 av Pia Steensland (KD)

Pia Steensland (KD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

För oss kristdemokrater är det en självklarhet att du ska ha rätt att få den assistans du behöver för att leva ett liv som andra oavsett var i landet du bor. Så är det inte i dag. Stat och kommun har ett delat ansvar. Alltför ofta ser vi att det blir kommunens budget – inte personens behov – som avgör assistansens omfattning. Många människor med funktionsnedsättning, och deras familjer, far oerhört illa. Så kan vi inte ha det.

Vi kristdemokrater menar att staten måste vara ensam huvudman för assistansen. Under hösten 2020 tog KD därför initiativ i socialutskottet tillsammans med M och V till den utredning som krävs för att detta ska bli verklighet. Glädjande nog vann vårt initiativ majoritetens stöd i riksdagen den 26 november 2020.

Genom tillkännagivandet uppmanas regeringen att skyndsamt tillsätta en utredning med målet att staten ska vara ensam huvudman för assistansen. Lagförslaget ska öka rättssäkerheten och kontinuiteten för personer med omfattande funktionsnedsättning som är i behov av personlig assistans. Utredningen ska också säkerställa att de personer som i dag har ett kommunalt beslut om personlig assistans ska bibehålla sin rätt till assistans när staten blir ensam huvudman och att de ska omfattas av det rådande omprövningsstoppet för assistansersättning.

Vi beklagar att januaripartierna (S, MP, C och L) röstade nej till initiativet att staten ska vara ensam huvudman för assistansen. Under debatten framkom att regeringspartierna inte hade bestämt sig för om det skulle vara bäst om det är stat eller kommun som har ett ensamt ansvar. Detta trots att berörda myndigheter, SKR och funktionshinderrörelsen i stort uttryckligen uttalar att de anser att det är staten som ska vara ensam huvudman för assistansen.

S och MP uttryckte under riksdagsdebatten att de, i stället för att utreda detaljerna kring hur ett statligt huvudmannaskap ska vara utformat, vill utreda för- och nackdelar med att staten eller 290 kommuner får ett samlat huvudmannaskap. Detta är också i enlighet med januariöverenskommelsen som uttrycker: ”Utred också frågan om huvudmannaskapet för den personliga assistansen. (Utredning 2021. Eventuell ny lagstiftning under nästa mandatperiod.)”

Baserat på ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser ministern och regeringen att följa januariöverenskommelsen och utreda om det är stat eller kommun som ska ha ett samlat huvudmannaskap för den personliga assistansen, eller avser regeringen att verkställa riksdagens vilja om att det är staten som ska vara ensam huvudman?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2021-01-13 Överlämnad: 2021-01-14 Anmäld: 2021-01-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga