Införande av en ny yrkesexamen på avancerad nivå samt kuratorslegitimation

Skriftlig fråga 2013/14:643 av Thomas Strand (S)

Thomas Strand (S)

till Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

 

Regeringen har tidigare gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda behovet av en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård. Detta resulterade i slutet av april 2014 i ett betänkande där Socialstyrelsen föreslår att en sådan legitimation införs samt att en legitimationsgrundande yrkesexamen på avancerad nivå i socialt arbete inom hälso- och sjukvård införs. Yrket kurator inom hälso- och sjukvård anses uppfylla alla kriterier som krävs för reglering (såsom akademisk utbildning, självständig yrkesroll, patientkontakt och patientansvar). Förslaget skulle innebära ändringar i bland annat högskoleförordningen och patientsäkerhetsförordningen.

Parallellt med denna utredning har det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet antagits på EU-nivå. Enligt direktivet ska en ömsesidig utvärdering av medlemsländernas reglerade yrken genomföras och vara färdigställd senast den 18 januari 2016. Syftet med översynen av yrkesregleringar är bland annat att ta bort oproportionerliga hinder för rörlighet på den inre marknaden. Alla nya regleringar som tillkommer efter den 18 januari 2016 måste uppfylla det så kallade inremarknadstestet, vilket i praktiken innebär att det kommer att krävas en mer omfattande procedur för att införa nya yrkesregleringar i framtiden. I betänkandet Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande (SOU 2014:19) skriver man bland annat att i praktiken ställer detta stora krav på att åtgärderna analyserats nogsamt redan på förslagsstadiet och beretts med samtliga berörda aktörer i enlighet med gällande rutiner för t.ex. gemensam beredning av EU-frågor inom Regeringskansliet (s. 456). 

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsministern följande. Avser ministern att behandla ärendet med att införa en legitimationsgrundande yrkesexamen på avancerad nivå för kuratorer inom hälso- och sjukvård skyndsamt och på ett sådant sätt att ett beslut, samt ett införande, kan ske före den 18 januari 2016?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-27 Överlämnad: 2014-05-28 Besvarad: 2014-06-04 Sista svarsdatum: 2014-06-04
Svar på skriftlig fråga