Införandet av nettodebitering i Sverige

Skriftlig fråga 2013/14:278 av Nordin, Lise (MP)

Nordin, Lise (MP)

den 19 december

Fråga

2013/14:278 Införandet av nettodebitering i Sverige

av Lise Nordin (MP)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

För att underlätta för hushållen att producera sin egen el med solceller på taket eller som delägare i ett vindkraftverk har förslaget om nettodebitering diskuterats under många år. Förslaget har nu stoppats med hänvisning till EU:s regelverk. Den senaste utredningen i frågan, Beskattning av mikroproducerad el m.m., avråder från införandet av nettodebitering med hänvisning till att förslaget skulle vara i konflikt med EU:s mervärdesskattedirektiv. Med hänvisning till denna utredning har regeringen valt att inte införa nettodebitering. Energiminister Anna-Karin Hatt skriver på sin blogg den 17 juni 2013: ”För att Sverige ska kunna införa ett sådant system måste vi utforma en modell som ligger i linje med EU:s skatteregler, och som blir hållbar också över tid.”

Nu har frågan väckts om vilka belägg utredaren och regeringen har för påståendet att nettodebitering vore i konflikt med EU:s regelverk. På s. 67 står det: ”Enligt uppgift till utredningen har Europeiska kommissionen framfört till Nederländerna att den anser att nettomätning inte är möjlig ur ett mervärdesskatteperspektiv.”

På en direkt fråga till utredarna om vilken uppgift det hänvisas till ges svaret att det var ett muntligt besked från tjänstemän i EU men att utredarna inte minns från vem. För att få klarhet i frågan och undvika misstanke om att regeringen stoppat förslaget om nettodebitering med felaktig hänvisning till EU vill jag fråga energiminister Anna-Karin Hatt följande:

På vilka grunder har statsrådet och regeringen bedömt att EU:s regelverk är i konflikt med införandet av nettodebitering i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-12-19 Anmäld: 2013-12-20 Besvarad: 2014-01-15 Svar anmält: 2014-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-15)