Insatser för att stärka turismen efter pandemins negativa effekter

Skriftlig fråga 2021/22:152 av Eric Palmqvist (SD)

Eric Palmqvist (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Turismen och besöksnäringen är viktig för Sverige. Besöksnäringen har, om den ges rätt förutsättningar, stor potential att bli en för landet viktig tillväxtbransch. Dessvärre tillhör de branscher som är beroende av hitrest turism de som drabbats hårdast av coronapandemins negativa ekonomiska effekter.

Turismen minskade med 38 procent under 2020 jämfört med året innan. Detta primärt som en konsekvens av utebliven utländsk turism till följd av stängda gränser. Konsekvenserna är tydliga. En ny rapport från Tillväxtverket pekar på minskad sysselsättning och därmed också ett minskat bidrag till samhällsekonomin.

Tillväxtverkets rapport bekräftar nu det som flera av besöksnäringens företrädare har framfört under pandemiåret 2020. Sverigedemokraterna har med anledning av detta gjort väsentliga budgetsatsningar på Visit Sweden för att stärka dem i uppdraget att marknadsföra Sverige internationellt och därmed bidra till att förmå fler till att turista här.

Vi noterar att regeringen i sin budgetproposition inte har gjort samma prioritering utan valt att inte avsätta lika mycket medel för att marknadsföra Sverige som turistnation.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

På vilka sätt avser ministern att verka för stärkta förutsättningar för svensk besöksnäring och stimulans till ökad utländsk turism?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-10-14 Överlämnad: 2021-10-14 Anmäld: 2021-10-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.