kommunala bostadsbolag

Skriftlig fråga 2001/02:1389 av Berggren, Inga (m)

Berggren, Inga (m)

den 27 juni

Fråga 2001/02:1389

av Inga Berggren (m) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kommunala bostadsbolag

Regeringen föreslog i propositionen Allmännyttiga bostadsföretag (prop. 2001/02:58) nya former av statligt stöd till kommunala bostadsföretag. Regeringen har inte själv redovisat någon granskning av stödets förenlighet med EG-rätten. Fastighetsägarna har därför låtit advokatfirman Linklaters & Alliance i London analysera stödet utifrån ett EG-rättsligt perspektiv. Resultatet av denna utredning är bl.a. följande: 1. Ett genomförande av propositionens förslag skulle utgöra statsstöd i EG-rättens mening. 2. Den svenska regeringen skulle därmed vara skyldig att notifiera kommissionen. Sverige skulle icke ha rätt att effektuera stödet med mindre än att kommissionen så medgav. 3. Ett medgivande från kommissionen om undantag från statsstödsreglerna är inte sannolikt, eftersom inga av de särskilda skäl föreligger som kan berättiga till ett sådant undantag. 4. Propositionens förslag kan inte heller anses falla utanför tillämpningsområdet för EG-rättens statsstödsregler på den grunden att den avser tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Mycket talar därmed för att regeringens stöd till kommunala bostadsbolag strider mot EG-rätten. Frågan avses därför aktualiseras hos kommissionen. Statsrådet Lövdén säger att utredningen har fel, men utredningen får stöd av Nils Wahl, professor i EG-rätt på Stockholms universitet.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder med anledning av denna utredning om stödet till kommunala bostadsbolag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-06-27 Besvarad: 2002-07-19 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-07-19)