Kortare handläggningstider för vapenlicens

Skriftlig fråga 2014/15:752 av Johan Hultberg (M)

Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I början av året interpellerade undertecknad statsrådet Ygeman med anledning av de på sina håll i Sverige oacceptabelt långa handläggningstiderna för vapenlicens.

Justitieombudsmannen (JO) har konstaterat att 30 dagar är att anse som rimlig tid för behandling av en komplett licensansökan. Tyvärr är handläggningstiderna inom flera av polisregionerna alltjämt väsentligen längre än så. Detta trots att Polismyndigheten har vidtagit åtgärder för att korta handläggningstiderna. Bland annat har myndigheten påbörjat införandet av ett nytt digitalt ansökningsförande vilket statsrådet också lyfte fram i sitt svar på undertecknads interpellation (interpellation 2014/15:250 om kortare handläggnings­tider för vapenlicens). Genom detta nya digitala ansökningsförfarande skulle färre ofullständiga ansökningar behöva behandlas vilket i sin tur skulle bespara Polismyndigheten mycket arbete och därmed bidra till kortare handläggningstider. Vidare är polisen sedan årsskiftet en myndighet istället för som tidigare 21 länsmyndigheter vilket också bör leda till effektivare handläggningsprocesser samt en större likvärdighet.

Tyvärr vittnar många jägare, sportskyttar och vapenhandlare om att de kortare handläggningstiderna och den större likvärdigheten hittills har uteblivit. Undertecknad har själv blivit kontaktad av förtvivlade jakt- och vapenhandlare verksamma i södra Sverige, dvs. inom Polisregion Syds verksamhetsområde, som berättar om handläggningstider på snarare 30 veckor istället för acceptabla 30 dagar. Så långa handläggningstider får allvarliga konsekvenser för såväl den enskilde sökande som för berörda vapenhandlare som inte kan få leverera och få betalt för sålda vapen. Polismyndighetens oförmåga att handlägga vapenlicensansökningar inom den av JO stipulerade tidsgränsen på 30 dagar måste rimligen få statsrådet att agera.

Polismyndighetens handläggning måste effektiviseras och nuvarande lagstiftning bör ses över i syfte att underlätta en snabb och säker hantering av vapenlicensärenden. Riksdagen har också gjort ett tillkännagivande till regeringen om just detta. Riksdagen kräver att regeringen ser över regelverket för hantering av vapenlicenser. Vid en sådan översyn skulle exempelvis möjligheten att ge Polismyndigheten direktåtkomst till jägarexamensregistret kunna prövas liksom möjligheten att ge vapenhandlare, som är auktoriserade och har genomgått adekvat utbildning, möjlighet att lämna ut licenser vid byte av vapen inom samma vapenklass. Detta är två konkreta exempel på hur nuvarande lagstiftning skulle kunna förändras så att handläggningen av vapenlicensärenden underlättas och handläggningstiderna kortas.

Med anledning av ovan vill jag ställa följande fråga till statsråde:

Kommer statsrådet och regeringen följa riksdagens tillkännagivande om att se över regelverket för hantering av vapenlicenser eller vilka andra åtgärder ämnar statsrådet vidta för att säkerställa att handläggningstiderna för vapenlicensärenden kortas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-08-03 Överlämnad: 2015-08-03 Besvarad: 2015-08-17 Sista svarsdatum: 2015-08-17 Anmäld: 2015-08-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga