Kvaliteten i sfi-undervisningen under coronapandemin

Skriftlig fråga 2019/20:1291 av Kristina Axén Olin (M)

Kristina Axén Olin (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Sedan ett par veckor tillbaka bedrivs all undervisning från gymnasieskolan och uppåt på distans. Detta gäller även undervisningen i svenska för invandrare, sfi. På många håll, och för elevgrupper med tidigare studiebakgrund, fungerar sfi-undervisningen i huvudsak väl.

Men för många andra elevgrupper, exempelvis de som har kort tidigare studiebakgrund och som läser studieväg 1, är utmaningarna med den nya undervisningsformen desto större. Exempelvis bekräftade Nationellt centrum för svenska som andraspråk till tidningen Skolvärlden nyligen att sfi-eleverna möter stora problem. Det handlar exempelvis om att eleverna får färre möjligheter till språklig kommunikation i svenska, att de lämnas ensamma i sitt lärande och att undervisningen blir mer inlämningstung. Centret har också fått signaler om att sfi-eleverna inte får den undervisningstid om minst 15 timmar i veckan som de har rätt till och att många utbildningsanordnare och sfi-lärare saknar stöd och vägledning från regeringen och myndigheterna för att hantera denna specifika situation.

Det är av största vikt att prioritera en god kvalitet i sfi-undervisningen, även när den sker på distans. Kostnaden för undermålig kvalitet och att elever lämnas ensamma i sin utbildning är inte bara sämre möjligheter för dessa elever att bli delaktiga samhällsmedborgare. En sämre kvalitet i sfi-undervisningen försämrar också dessa elevers möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och därmed också möjligheter till integration.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström följande:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stärka kvaliteten i sfi-undervisningen under den tid som undervisningen sker på distans?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-05 Överlämnad: 2020-05-06 Anmäld: 2020-05-07 Svarsdatum: 2020-05-13 Sista svarsdatum: 2020-05-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga