Lagförslag om skydd mot renovräkningar

Skriftlig fråga 2019/20:398 av Momodou Malcolm Jallow (V)

Momodou Malcolm Jallow (V)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

En stor del av Sveriges bostadsbestånd är i dag mer än 50 år gammalt. Upprustningsbehovet är omfattande, i synnerhet för de fastigheter som byggdes under det så kallade miljonprogrammet. Många av dessa fastigheter utgörs av hyreshus, ofta belägna i våra förorter. Renoveringarna innebär stora kostnader som i huvudsak får bäras av hyresgästerna i form av hyreshöjningar.

I många fall resulterar renoveringarna i så kraftiga hyreshöjningar att vissa hyresgäster tvingas flytta (så kallad renovräkning). Enligt Åse Richard och Dominika Polanska vid Institutet för bostads- och urbanforskning, som har studerat fenomenet, har renovräkningarna ökat i Sverige över tid – i synnerhet i storstadsregionerna.

Hyresgästernas skydd mot renovräkning är i dag mycket svagt. Hyresgästerna kan visserligen motsätta sig de föreslagna renoveringsåtgärderna men har i praktiken mycket små utsikter att påverka renoveringens omfattning och de hyreshöjningar som följer. Vid en tvist mellan hyresgäster och fastighetsägare tas fallet vidare till hyresnämnden som i regel dömer till fastighetsägarnas favör.

Hyresgästernas svaga inflytande och bristande besittningsskydd vid renovering och ombyggnation bekräftas av bostadsministern i ett svar på en skriftlig fråga som jag ställde till statsrådet tidigare under hösten (2019/20:243). I svaret hänvisar statsrådet till utredningen Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:33). Utredningen konstaterar att dagens regler inte är tillräckliga för att säkra tryggheten i boendet för alla. Betänkandet innehåller flera förslag som, tillsammans med de förslag som har framförts av bland andra Hyresgästföreningen, skulle stärka hyresgästernas ställning vid renovering och ombyggnation och därmed minska risken för renovräkning. Utredningen presenterades i mars 2017 och bereds fortfarande inom Regeringskansliet – två och ett halvt år efter att betänkandet lades fram.

Mot bakgrund av det omfattande upprustningsbehov som miljonprogrammets hyresfastigheter står inför, och det faktum att nuvarande lagstiftning inte ger hyresgästerna tillräckligt skydd, riskerar antalet renovräkningar att öka kraftigt om ingenting görs. Det är hög tid att regeringen vidtar åtgärder.

Jag vill därför ställa följande fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När avser ministern att lägga fram lagförslag som stärker hyresgästernas skydd mot så kallade renovräkningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-14 Överlämnad: 2019-11-14 Anmäld: 2019-11-15 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga