Läkemedelslistan

Skriftlig fråga 2016/17:1778 av Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Som ett led i arbetet med att skapa tillgång till en så samlad bild som möjligt av en patients läkemedelsbehandling beslutade alliansregeringen år 2011 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag på en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården.

Strax före jul 2016 presenterades ett förslag om en nationell läkemedelslista. I samband med detta angav dåvarande hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström att det skulle ta två till tre år innan den nationella läkemedelslistan kunde bli verklighet.

E-hälsomyndigheten har nu på regeringens uppdrag gjort en förstudie kring förutsättningarna för att införa en nationell läkemedelslista och gör bedömningen att det kan ta uppemot fem år att förverkliga förslaget. Upp till fyra år beräknas det ta att utveckla och införa en ny teknisk plattform med tillhörande gränssnitt och behörighetssystem som gör att den nationella läkemedelslistan kan börja användas, medan avvecklingen av receptregistret och läkemedelsförteckningen beräknas ta ytterligare ett år.

Det är mycket oroande att införandet av en gemensam läkemedelslista kan skjutas flera år framåt i tiden. I nuläget saknas möjligheter till en gemensam bild av patientens läkemedelsbehandling. Regeringens hantering av frågan är oacceptabelt långsam. Detta trots vårdens och patienternas behov och den enorma förbättringspotential som ligger i en sådan lista.

Det är givet att det behövs en väl avvägd balans mellan patientsäkerhet och den personliga integriteten. Samtidigt kan inte frågan tillåtas att dras i långbänk. Den förtjänar en snabbare hantering. Regeringen saknar en plan men behöver skaffa sig en, inte på papper utan i handling.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta nu för att en gemensam läkemedelslista med en väl avvägd balans mellan patientsäkerhet och integritet inte fördröjs flera år ytterligare?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-03 Överlämnad: 2017-08-03 Besvarad: 2017-08-17 Sista svarsdatum: 2017-08-17 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga