Långa väntetider för mål i förvaltningsrätten

Skriftlig fråga 2017/18:1552 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Under 2013 kom det in nästan 32 000 överklaganden till förvaltningsrätten om socialförsäkringsmål, vilket nästan är en tredjedel av samtliga överklaganden som förvaltningsrätterna hanterar.

I Riksrevisionens granskningsrapport 2014 – Att överklaga till förvaltningsrätten - handläggningstider och information till enskilda – framkommer det att förvaltningsrätterna under flera år hade haft problem med att klara regeringens verksamhetsmål om att 75 procent av målen i förvaltningsrätt ska ta högst sex månader att avgöra. Riksdagens ombudsmän (JO) hade då vid flera tillfällen under åren dessförinnan kritiserat förvaltningsrätternas långa handläggningstider. Riksrevisionens bedömning i rapporten var att resursbrist inte var eller hade varit ett stort problem vid förvaltningsrätterna. Man ansåg vidare att handläggningsprocessen kunde effektiviseras genom att utveckla arbetssätt samt att man skulle se över organiseringen.

Man såg också stora skillnader i handläggningstider mellan förvaltningsrätterna. Under 2013 varierade handläggningstiderna mellan 4,9 och 12,6 månader. Handläggningstiderna för socialförsäkringsmål var under 2013 i genomsnitt nästan elva månader för förvaltningsrätterna totalt. Granskningen visade också att handläggningstiderna vid förvaltningsrätterna till största delen bestod av liggtid för samtliga måltyper som granskats och vid samtliga sex förvaltningsrätter som omfattades av granskningen. Liggtiden utgjorde över 70 procent av handläggningstiden för mål om sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning.

Riksrevisionen kom då med följande rekommendationer:

Rekommendationer till förvaltningsrätterna:

  • Utveckla informationen om beräknad handläggningstid
  • Effektivisera handläggningsprocessen

Rekommendationer till Domstolsverket:

  • I samverkan med förvaltningsrätterna utveckla informationen i processen och se över den allmänna informationen
  • Initiera åtgärder för att uppnå ökad enhetlighet i kommunicering i målen
  • Utveckla målhanteringssystemet Vera
  • Stödja förvaltningsrätterna i utveckling av effektivare processer

Rekommendationer till regeringen:

  • Se över nuvarande verksamhetsmål i regleringsbrevet.

Vid närmare kontroll bland några av förvaltningsrätterna ser vi att Uppsala har 18 månaders väntetid, Malmö 8 månader och Göteborg 10–14 månader.

De som är i behov av LSS och deras anhöriga, som under väntetiden förväntas tillhandahålla de förvägrade LSS-insatserna, sliter mycket ont i dag.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Varför har ministern inte sett till att komma tillrätta med problemet med köerna efter rapporten från 2014 som tydligt visade på stora brister i handläggningstider hos förvaltningsrätterna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-06-20 Överlämnad: 2018-06-25 Anmäld: 2018-06-26 Sista svarsdatum: 2018-07-09 Svarsdatum: 2018-07-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga