Länsstyrelsernas ökade tillsynsuppgifter

Skriftlig fråga 2020/21:1266 av Staffan Eklöf (SD)

Staffan Eklöf (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Nyligen rapporterades att länsstyrelsernas ordinarie kontrollverksamhet befaras påverkas negativt av det utökade ansvaret till följd av pandemilagen. Det gäller inspektioner av bland annat butiker och gym, som fått utökade restriktioner med anledning av den pågående pandemin.

Länsstyrelsernas utökade ansvar i och med den tillfälliga pandemilagen innebär enligt den nationella samordnaren för den utökade tillsynen att kontroller av djurskydd och miljö kan bli lidande. Tillsynen gäller inte enbart butiker och gym utan även privata fester, att lokaler inte hyrs ut till fler än åtta deltagare, att se över fritids- och kulturverksamhet, kollektivtrafik och inrikes flygtrafik. Tillsynen ska bland annat omfatta att handelsplatser korrekt beräknat maximalt antal kunder som får vistas i en butik och om lokalerna är utformade så att besökare kan hålla avstånd. De nya tillsynsuppgifterna är således omfattande.

Sverigedemokraterna är väl införstådda med att särskilda omprioriteringar måste aktualiseras med anledning av att vi befinner oss i en mycket svår kris. Samtidigt vill vi säkerställa en ordning där undanträngningseffekter som påverkar den ordinarie verksamheten hanteras på ett ansvarsfullt sätt under covid-19-lagens giltighetstid. Då krävs en aktiv politik.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser ministern att se till att länsstyrelserna ges erforderliga resurser för den extra tillsynsverksamheten till följd av den tillfälliga pandemilagen, så att inte ordinarie viktig tillsynsverksamhet drabbas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-14 Överlämnad: 2021-01-15 Anmäld: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-27 Sista svarsdatum: 2021-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga