Lantmäteriets handläggningstider

Skriftlig fråga 2020/21:290 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Under 30 år har handläggningstider och lantmäterikostnader diskuterats i riksdagen. Fastighetsbildningskostnadsutredningen lämnade år 1990 ett antal förslag för att effektivisera fastighetsbildningsverksamheten i hela landet.

Under innevarande mandatperiod har det i riksdagen ställts ett antal frågor och interpellationer om handläggningstider och kostnader. Bland nyligen inlämnade partimotioner och enskilda motioner finns ett tiotal som tar upp problem inom detta område, och i motionerna lämnas konkreta förslag till åtgärder. Vi moderater föreslår bland annat att statliga Lantmäteriets anslag ska ökas för att man ska kunna komma till rätta med de mångåriga problemen.

I SVT och i tidningsmedier har det de senaste veckorna lyfts fram ett antal problem som följd av mycket långa handläggningstider. En fastighetsägare i Dalarna har sålt skogsmark och ansökte förra året om avstyckning. Försäljningen av skogen var klar redan i början av 2019. Marken skulle styckas av – en enkel kvadrat – och alla papper skickades in till Lantmäteriet. Men när det gått nio månader, från januari till september, undrade fastighetsägaren vad som hänt i ärendet. Först då utsågs en handläggare. Skogsförsäljningen är klar – men på papper står fastighetsägaren fortfarande som ägare, vilket gör att hen till exempel inte kan söka bostadstillägg.

I ett annat fall i Gävleborgs län har ett generationsskifte försenats på grunda av lång handläggningstid. ”Allt är förberett. Vi har ritat klart strecken på kartan så det borde varit gjort i en grisblink. Men nu har vi väntat i 1,5 år och vi har ingen aning om när det kan tänkas vara klart”, säger fastighetsägarna i en tidningsintervju.

Statskontoret konstaterade i rapporten Delat ansvar för fastighetsbildning (2017:18) att fastighetsbildningsverksamheten har omoderna it-stöd och att den ligger efter i digitaliseringen. I enlighet med Statskontorets rekommendationer gav regeringen Lantmäteriet i uppdrag att utveckla uppföljningen och styrningen av fastighetsbildningsverksamheten.

Nu, tre år efter Statskontorets rapport med konkreta förslag, kvarstår stora problem inom lantmäteriverksamheten. Det är helt otillfredsställande. Om vi ska kunna ha kvar en levande landsbygd får generationsskiften inte försenas på grund av brister inom lantmäteriverksamheten. En rimlig handläggningstid för lantbruksfastigheter är maximalt tre månader. 

Mot bakgrund av detta är min fråga till statsrådet Per Bolund:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att komma till rätta med dagens långa handläggningstider, som försvårar och försenar generationsskiften och utveckling av jord- och skogsbruksföretag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-23 Överlämnad: 2020-10-26 Anmäld: 2020-11-03 Svarsdatum: 2020-11-04 Sista svarsdatum: 2020-11-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga