Legitimation för kuratorer i sjukvården

Skriftlig fråga 2014/15:349 av Veronica Palm (S)

Veronica Palm (S)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Vikten av att socionomer i sjukvården är legitimerade har de senaste åren framhållits av fackförbundet SSR och flera andra aktörer. Socialstyrelsen har också tittat på frågan. Deras sammanfattande bedömning (från våren 2014) är att det finns behov av att införa legitimation för kuratorer, utifrån de fyra kriterierna patientsäkerhet, yrkesrollens innehåll, utbildningens innehåll och nivå samt internationella förhållanden.

Socialstyrelsen anser att det främsta skälet för att införa en legitimation är patientsäkerhetsaspekter. Kuratorn har ett direkt patientansvar och ger stöd och behandling. Kuratorns arbete är väsentligt för att säkra att sociala faktorer som kan ha avgörande betydelse för diagnos och behandling samt patientens hela situation belyses. Kuratorns insatser bidrar till att sociala problem inte riskerar att bli medikaliserade. Den sociala utredningen är viktig i sig, är en betydelsefull del i många diagnoser och utgör ofta underlag för remisser eller intyg. Kuratorn kan även självständigt skriva remisser, intyg eller utlåtanden. Vid legitimering prövas den blivande kuratorns lämplighet redan vid ansökan om legitimation. Sedan har samhället möjlighet att besluta om prövotid och i sista hand återkalla legitimationen.

Socialstyrelsens bedömning är att införandet av legitimation bidrar till att ge det sociala och psykosociala arbetet i hälso- och sjukvården större tyngd. Därmed säkras att patientens hela situation belyses och behandlas. Det är även viktigt för patientsäkerheten att verksamheten håller samma kvalitet oavsett drifts- och finansieringsform. Det finns risk att detta inte är fallet i dag, då kuratorer inom privat finansierad hälso- och sjukvård inte omfattas av journalföringsplikt enligt patientdatalagen eftersom de inte har legitimation.

Med anledning av det ovan anförda vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

 

Vilka initiativ avser statsrådet att ta med anledning av Socialstyrelsens rapport?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-03-25 Överlämnad: 2015-03-26 Anmäld: 2015-03-27 Svarsdatum: 2015-04-01 Sista svarsdatum: 2015-04-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga