Miljömålskalkning

Skriftlig fråga 2007/08:1641 av Johansson, Ann-Kristine (s)

Johansson, Ann-Kristine (s)

den 11 september

Fråga

2007/08:1641 Miljömålskalkning

av Ann-Kristine Johansson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Kalkning är en metod som används för att hejda de skador försurningen orsakar i våra sjöar och vattendrag. Orsakerna till försurning är bland annat nedfallet av luftföroreningar, främst svaveldioxid som kommer från förbränning av olja, kol och andra fossila bränslen.

För en tid sedan träffade jag Värmlands kalkningsförbund. De beskrev behovet av att kalka de värmländska sjöarna i syfte att skapa bättre förutsättningar för känsliga arter att överleva och komma tillbaka. Deras uppdrag är också att nå de av riksdagen fastställda miljömålen. Kalkning är ett verktyg som används för att nå miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag och för att påverka förutsättningarna att uppfylla bland annat miljömålen Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv. Miljömålskalkning är ett av de effektivaste sätten att tillgodose nationella, regionala och lokala miljömål. Det finns även EU regler som stöder miljömålskalkning till exempel EU:s vattendirektiv, Habitatdirektivet, Natura 2000 och Åldirektivet.

Kalkningen återskapar ekosystemen, den ger tillbaka tre fyra gånger pengarna och ur ett djuretiskt motiv är den välmotiverad; försurningen ger vanskapta fiskar. Folkhälsan frodas vid levande sjöar och vattendrag. Och från landsbygdsperspektivet kan levande sjöar ge en levande landsbygd med ekoturism.

Trots de goda resultaten av kalkningsverksamheten runt om i Sverige minskar anslagen till kalkningsverksamheten.

Min fråga till miljöministern är hur han ser på nivån av kalkningsanslagen och om han avser att ta några initiativ när det gäller anslaget.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-09-11 Anmäld: 2008-09-11 Besvarad: 2008-09-23 Svar anmält: 2008-09-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-23)