Miljöskatter på förpackningsmaterial

Skriftlig fråga 2009/10:387 av Acketoft, Tina (fp)

Acketoft, Tina (fp)

den 23 december

Fråga

2009/10:387 Miljöskatter på förpackningsmaterial

av Tina Acketoft (fp)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

I regeringens remiss till Lagrådet den 28 september 2009 rörande vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010 står följande: Miljöskatter och andra ekonomiska styrmedel är centrala för att målen på klimat- och energiområdet ska kunna nås. Väl avvägda ekonomiska styrmedel syftar till att uppnå målen på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. De ska i princip avspegla s.k. externa effekter så att hushållen och företagen beaktar miljöeffekter i adekvat utsträckning. En viktig utgångspunkt för miljöpolitiska styrmedel är att de, i möjligaste mån, ska utformas så att förorenaren betalar för sin miljöpåverkan.

Miljöstyrningen av dryckesförpackningar är en viktig åtgärd för att få ned förbrukningen av energikrävande material. Miljöstyrningen sker med hjälp av beskattningsåtgärder på vissa dryckesförpackningar som innehåller produkter avsedda att drickas, det vill säga alla alkoholhaltiga drycker, lemonad, vatten samt andra alkoholfria drycker. Accisplikten gäller dryckesförpackningar oavsett tillverkningsmaterial, med undantag för vätskekartong. Sverige har en lång tradition av förpackningskunnande och nya förbättrade förpackningsmaterial som är svåra att definiera inom existerande materialkategorier dyker fortfarande upp på marknaden. Ibland uppstår då problem mellan gamla principer, som att förorenaren ska betala för sin miljöpåverkan, och de nya materialen. Det nuvarande miljöstyrningssystemet torde både ur miljö- och konkurrensperspektiv verka snedvridande.

Baserat på ovanstående vill jag fråga miljöminister Andreas Carlgren:

Avser ministern att åtgärda riktlinjerna för miljöstyrning för att bättre avspegla den verkliga energiförbrukningen och verka för en konkurrensneutral situation?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-12-23 Anmäld: 2010-01-18 Besvarad: 2010-01-18 Svar anmält: 2010-01-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-01-18)