Minskad användning av plastpåsar

Skriftlig fråga 2016/17:392 av Kristina Yngwe (C)

Kristina Yngwe (C)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

I flera år har vi fått mycket oroande rapporter om hur mängden plast i våra hav och vatten ökar. Fiskar, fåglar och andra djur får i sig plasten, fastnar i den eller drabbas av ämnen som läcker ut. Hundratusentals djur dör och ekosystemen rubbas till följd av plasten.

En källa till plastskräp i haven är plastpåsar. Organisationer, partier och företag har uppmärksammat frågan och föreslagit olika åtgärder. Centerpartiet föreslog 2014 att en särskild skatt på plastpåsar skulle införas. I vårt budgetförslag för 2016 preciserade vi hur en sådan kan utformas så att den premierar användning av påsar av förnybar och återvunnen råvara. Andra har föreslagit förbud eller ett lagstadgat minimipris.

I en rapport beställd av regeringen har Naturvårdsverket uppskattat att det i Sverige förbrukas minst 770 miljoner plastpåsar per år. EU beslutade år 2015 att alla medlemsstater ska reducera förbrukningen av tunna plastbärkassar. Naturvårdsverket konstaterar i rapporten att det är osäkert om Sverige når EU:s mål till 2019, och att minst en halvering av förbrukningen krävs för att nå målet till 2025. Myndigheten föreslår även en rad åtgärder som krävs för att nå målet, dock inte en skatt eftersom regeringen förbjudit myndigheten att titta på detta. Man kan undra varför regeringen inte vill ha en allsidig belysning av möjliga styrmedel, när man enligt ministern själv anser att plastbärkassar är ett särskilt stort problem.

Givet den allvarliga situationen, att en rad åtgärder finns utredda och klara, möttes inte förvånande regeringens svar på denna utmaning med stor besvikelse. Det enda krav regeringen vill ställa är att den som säljer plastbärkassar måste informera sina kunder om dessas miljöpåverkan och att Naturvårdsverket ska följa frågan. Mer information är ofta bra, men det kan knappast anses vara ett styrmedel som motsvarar behovet, eller regeringens retorik i frågan.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga miljöminister Karolina Skog följande:

 

Hur mycket – i antal, procent eller andel – bedömer ministern och regeringen att kravet på information om plastbärkassars miljöpåverkan kommer att minska användningen, och nedskräpning, av plastbärkassar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-11-28 Överlämnad: 2016-11-29 Anmäld: 2016-11-30 Sista svarsdatum: 2016-12-07 Svarsdatum: 2016-12-14
Svar på skriftlig fråga