Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet

Skriftlig fråga 2018/19:718 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Nyligen lämnade Riksrevisionen granskningsrapporten Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet.

Sedan 2008 samarbetar tolv myndigheter för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Det är Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket, Åklagarmyndigheten, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Granskningen visar på flera brister. Exempelvis har regeringen inte inriktat det myndighetsgemensamma arbetet eller styrt de samverkande myndigheternas deltagande tillräckligt tydligt. Regeringen har inte heller förtydligat hur mycket medel som ska gälla för verksamheten.

Merparten av myndigheterna anser att regeringen inte har tydliggjort hur de ska prioritera detta arbete i förhållande till övrig verksamhet. Regeringen gör ingen regelbunden uppföljning av respektive myndighets del i arbetet. Det saknas en regelbunden samordning mellan ansvariga departement vad gäller styrningen, och inget departement har ett uttalat ansvar som helhet.

Myndigheterna har inte skapat tillräckliga förutsättningar för att uttala sig om huruvida verksamheten nått målen. Det saknas också uppgifter för att kunna följa den totala resursåtgången, varför det inte går att uttala sig om effektiviteten i arbetet.

Detta är mycket allvarliga brister som försvårar den mycket viktiga kampen mot den organiserade brottsligheten.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur avser ministern att åtgärda dessa brister, och när avser ministern att vidta dessa åtgärder?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-06-03 Överlämnad: 2019-06-05 Anmäld: 2019-06-10 Sista svarsdatum: 2019-06-12 Svarsdatum: 2019-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga