Nationella trygghetsundersökningen 2021

Skriftlig fråga 2021/22:146 av Ebba Hermansson (SD)

Ebba Hermansson (SD)

till Statsrådet Märta Stenevi (MP)

 

I dagarna publicerades 2021 års upplaga av Nationella trygghetsundersökningen. I kapitlet som berör ”otrygghet och oro för brott” går att läsa att otryggheten fortsatt är på höga nivåer bland framför allt kvinnor. I åldersgruppen 20–24 år är det hela 50 procent av kvinnorna som uppger att de känner sig otrygga vid utevistelse sena kvällar. I samma åldersgrupp, samt i åldersgruppen 16–19, uppger 45 procent att de är oroliga för att utsättas för våldtäkt eller andra sexuella angrepp.

Detta får anses vara oroväckande höga siffror, som därtill verkar vara bestående över tid. All otrygghet är problematisk och bör motarbetas, men när otryggheten drabbar det ena könet oproportionerligt mycket finns det anledning att betrakta frågan ur ett jämställdhetsperspektiv. Att kvinnor i allmänhet, och unga kvinnor i synnerhet, upplever en betydligt större otrygghet än befolkningen i övrigt kan inte anses acceptabelt. Särskilt inte då detta skapar olika förutsättningar för kvinnor respektive män att röra sig ute på samma villkor.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Märta Stenevi följande:

 

Avser statsrådet och regeringen att vidta några särskilda åtgärder för att minska otryggheten bland framför allt unga kvinnor, och i så fall vilka, och avser statsrådet och regeringen att i högre utsträckning lyfta frågan om otrygghet i det fortlöpande arbetet på jämställdhetsområdet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-10-13 Överlämnad: 2021-10-14 Anmäld: 2021-10-19 Svarsdatum: 2021-10-20 Sista svarsdatum: 2021-10-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga