Nätjättarnas ställning

Skriftlig fråga 2018/19:912 av Fredrik Lindahl (SD)

Fredrik Lindahl (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

De senaste åren har rapporter och berättelser från innehållskapare på de stora nätplattformarna varnat för en utveckling där man upplever sig orättvist och godtyckligt behandlad av de stora plattformar där man publicerat sig. Ett datoriserat mejl informerar användaren om att en video plockats bort eller att hela kanalen blivit avstängd. Detta sker oftast med en enkel rad om att innehållet brutit mot användarreglerna utan att man går in närmare på vad som föranlett avstängningen. Som Youtubekonsument får man dessutom relativt ofta höra om hur olika skapares uppladdade videor blivit demonetized, det vill säga att innehållet har bedömts strida mot Youtubes regler och att videon därmed visas utan reklam, vilket får till följd att skaparen berövas den inkomst som videon annars hade genererat.

Man kan – utan att för den sakens skull sympatisera med allt innehåll som publicerats och sedan tagits bort på till exempel Youtube – ifrågasätta ordningen med att bolag med dominerande ställning på marknaden helt enkelt stryper kommunikationen för opinionsbildare, nyhetsförmedlare och andra innehållsskapare utifrån egna skönsmässiga regler. Fenomenet rimmar illa med hur yttrandefriheten är tänkt att fungera.

Det går visserligen att argumentera för att till exempel Google och Youtube är privata företag som har rätt att göra vad de vill med det innehåll som publiceras på deras webbplatser. Givet teknikjättarnas totala marknadsdominans finns det emellertid skäl att ifrågasätta de metoder som används när enskilda skapare berövas rådigheten över sitt eget material. Många skapare kanske därtill lever helt eller delvis av den inkomst som genereras på Youtube eller någon annan plattform.

Internets styrka är det fria ordet och informationen samt den snabbhet med vilken de sprids. Det är en grannlaga uppgift att bevara friheten på internet samtidigt som man förhindrar att nätjättarna på grund av sin starka oligopolställning utnyttjar denna på ett otillbörligt sätt.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att säkerställa att arbetstagares, publicisters och innehållsskapares rättigheter gentemot nätjättarna respekteras?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-08-21 Överlämnad: 2019-08-22 Anmäld: 2019-08-29 Svarsdatum: 2019-09-04 Sista svarsdatum: 2019-09-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga