Nordisk samordning under coronakrisen

Skriftlig fråga 2019/20:1448 av Aron Emilsson (SD)

Aron Emilsson (SD)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

Norden befinner sig i ett allvarligt läge givet coronapandemin och det är uppenbart att Sverige valt en väg som i många avseenden kraftigt avviker från våra nordiska grannländers strategier. Nordiska rådets presidium har enats om ett brev med rekommendationer de tillsänt de nordiska statsministrarna.

Nordiska rådet pekar på behovet av en nordisk beredskapsplan, riskanalys och oberoende krisberedskapsstrategi. Överläggningarna har varit konstruktiva, och särskilt uppmaningen till regeringarna att samordna insatser för att säkra tillgången till viktig medicin och skyddsutrustning är värd att belysa.

Vi ser initiativ till samnordisk forskning om pandemier, och där finns ytterligare potential som vi lär få anledning att följa upp löpande. Här har vi sammantaget möjlighet att skapa tydlig nordisk nytta.

Under coronapandemin har hela Norden prövats, och vi har sett historiska omställningar i våra samhällen för att möta pandemin, säkerställa sjukvård, hindra smittspridning och trygga våra länders styrning.

Hösten 2019 beslutade Nordiska rådet om en ny strategi för samarbete kring samhällssäkerhet. Strategin innehåller flera konkreta förslag beträffande hur vårt samarbete gällande samhällsskydd och beredskap kan fördjupas och förbättras. Cybersäkerhet, polissamarbete och sjukvårdssamverkan är några av de områden där rådet ser utvecklingspotential och reell nordisk nytta i samordning.

En starkare nordisk krisberedskap skulle gynna hela vår region och stärka den nordiska integrationen ytterligare.

Covid-19 är den största kris som drabbat våra nordiska länder sedan andra världskriget. Våra samhällen ställs inför stora prövningar. Vi talar gärna om att Norden är världens mest integrerade region, och i många avseenden är det en verklighet i fråga efter fråga under normala omständigheter. En lika bister verklighet är det att vi i ett läge då samverkan är som viktigast, givet just den nordiska integrationen och vår geografiska närhet, har valt så diametralt olika strategier för att hantera pandemin. Flera aktörer har vittnat om svårigheten i att samordna insatser över nationsgränserna. Samtidigt är det nu det nordiska samarbetet behövs som mest. Att lära av varandra, samordna insatser och rusta våra samhällen för att stå beredda inför framtida pandemier är A och O.

Statsrådet Anna Hallberg är ansvarig för utrikeshandel och nordiskt samarbete och har i den egenskapen ett vitalt ansvar för att också koordinera nordiska insatser på regeringsnivå och vara ett nav för implementering av den nordiska krisberedskapsstrategin.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Hallberg:

 

Vilka åtgärder vidtar statsrådet inom ramen för det nordiska samarbetet för att koordinera de nordiska regeringarna i frågor som har anknytning till spridningen av covid-19?  

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-05-27 Överlämnad: 2020-05-29 Anmäld: 2020-06-01 Svarsdatum: 2020-06-10 Sista svarsdatum: 2020-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga