Ökad övertid i staten under pandemin

Skriftlig fråga 2020/21:2810 av Sultan Kayhan (S)

Sultan Kayhan (S)

till Statsrådet Lena Micko (S)

 

Covid-19-pandemin har lett till kraftigt ökat övertidsarbete för anställda på flera statliga myndigheter som hanterar krisen. Tydligaste exemplet är Tillväxtverket, där övertiden ökat med 2 266 procent till nästan 16 000 timmar. En stor ökning av övertid har även skett på Folkhälsomyndigheten, Arbetsförmedlingen, MSB, Socialstyrelsen och Skatteverket.

Det är självklart att alla som kan och behövs ska bidra under en allvarlig kris. Personer som jobbar statligt gör det ofta just därför att de vill bidra till samhället. Samtidigt har pandemin redan pågått över ett år och tröttheten har byggts upp i flera myndigheter. Det riskerar att bli ohållbart utifrån två perspektiv.

Det första är arbetsmiljön som påverkas, framför allt om personal inte kan få möjlighet att återhämta sig. Ännu värre om belastningen blir så tung att personal slutar eller blir sjuka och att kompetens därmed försvinner.

Det andra är myndigheternas möjlighet att klara sina uppdrag genom krisen. Oavsett ärendemängd åligger det myndigheterna att hantera ärenden rättssäkert, inom en rimlig tid och i enlighet med gällande lagstiftning. I ett läge med kraftigt ökad övertid under en längre tid kan det finnas anledning att se över om det finns behov av mer resurser eller personal.

Eftersom pandemin fortfarande pågår, och effekterna av pandemin sannolikt kommer att pågå länge till, är det särskilt viktigt att beakta de anställdas arbetsmiljö och myndigheternas förmåga att hantera sina uppdrag.

Våra myndigheter och de anställda i staten har en viktig roll i hanteringen av krisen. Nu när det uppdagas att arbetsmiljön och arbetssituationen på myndigheterna hamnat i en tuff situation behöver vi från politikens sida hörsamma detta.

Med anledning av detta vill jag fråga vad statsrådet Lena Micko:

 

Vad gör statsrådet för att säkerställa att de statliga myndigheter som hanterar pandemins effekter klarar sina uppdrag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-05-11 Överlämnad: 2021-05-11 Anmäld: 2021-05-18 Svarsdatum: 2021-05-19 Sista svarsdatum: 2021-05-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga