Omställningsstöd till företag

Skriftlig fråga 2019/20:1942 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den 31 augusti är sista dagen för företag att söka omställningsstöd till följd av coronaviruset. För de företag som uppfyller de grundläggande kriterierna för omställningsstöd kan ersättning enligt regelverket utgå för fasta kostnader, exempelvis leasing- och ränteutgifter där företagen har bundit upp sig för en längre tid.

Tanken bakom utformningen av stödet har varit att det så långt som möjligt ska vara neutralt med hänsyn till om verksamheten organiserats i en enda juridisk person eller i flera olika bolag i en koncern.

Dock riskerar, med nuvarande utformning av regelverket, koncerner som har valt att lägga servicefunktioner i särskilda bolag i koncernen att uteslutas från möjligheten att erhålla omställningsstöd om omsättningstappet och de fasta kostnaderna hamnar i olika bolag. Bolag som däremot bedriver hela sin verksamhet inklusive servicefunktioner i ett bolag, med i övrigt samma förutsättningar, blir stödberättigade.

Detta skapar en konkurrenssnedvridning som strider mot den uttalade målsättningen att stödet skall vara neutralt i förhållande till hur verksamheten är organiserad.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att förhindra att regelverket för omställningsstöd skapar konkurrenssnedvridning i ovan nämnda avseende, och om svaret är ja, kommer ministern att verka för att ansökningstiden förlängs för de företag som berörs av ändringarna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-08-12 Överlämnad: 2020-08-13 Anmäld: 2020-08-20 Svarsdatum: 2020-08-27 Sista svarsdatum: 2020-08-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga