Ordning och reda i välfärdsverksamheter

Skriftlig fråga 2014/15:780 av Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Missförhållanden, försumlighet och okvalificerade insatser som drabbar utsatta och sjuka är långt ifrån det välfärdssamhälle vi vill ha i Sverige. Den senaste tiden har en rad försummelser kring till exempel stödboendeverksamheter konstaterats, vilket bland annat lett till att ansvarig myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, har förelagt verksamheter med vite.

Utsatta, till exempel vuxna med missbruksproblematik, psykosociala problem, psykiska funktionshinder och samsjuklighet, som är i stort behov av samhällets hjälp ska ges så goda förutsättningar som möjligt. Med tung arbetsbörda sliter många kommuner med att räcka till, trots att man har ansvaret att hjälpa människor tillbaka med vård och behandling, tillbaka till egen försörjning till så stor del som möjligt och så snabbt som möjligt.

Med anledning av detta är det tydligt att det krävs tydliga förändringar och förbättringar för att hjälpa kommuner att få bättre stöd och verktyg för att än bättre kunna leva upp till sitt ansvar.

I dag kan mer eller mindre nästan vem som helst starta stödboende och driva verksamhet som inte ger det stöd som utsatta människor är i behov av.

Oavsett om brister som har uppmärksammats under senare tid beror på misstag eller enskilda lycksökare eller är tecken på ett mer systematiskt utnyttjande av skattemedel är det också ett politiskt ansvar att säkerställa att regelverken stramas upp. Det ska vara ordning och reda i välfärden.

Moderaterna har presenterat en rad förslag för att förbättra kvaliteten i välfärden för de mest utsatta, till exempel generell tillståndsplikt för både offentliga och privata utförare, kvalitetskrav från start vad gäller ledning, grundläggande kompetens, ägarskap och långsiktig ekonomisk hållbarhet samt bättre möjligheter till uppföljning och tillsyn.

Med anledning av ovanstående efterfrågas ansvarigt statsråd Åsa Regnérs besked om följande:

 

Hur avser statsrådet och regeringen att återkomma till riksdagen och ansvariga myndigheter med skärpta kvalitetskrav och tillsyn, för att säkerställa ordning och reda i välfärden för alla?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-09-10 Överlämnad: 2015-09-11 Anmäld: 2015-09-15 Svarsdatum: 2015-09-23 Sista svarsdatum: 2015-09-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga