Östlig förbindelse och bostadsfrågor

Skriftlig fråga 2019/20:2091 av Maria Stockhaus (M)

Maria Stockhaus (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Frihamnen i Stockholm är ett område i förvandling där det bland annat byggs många, välbehövliga, nya bostäder.

Trafikverket har tagit fram förslag till en precisering av riksintresset för att tydligare avgränsa och säkerställa de mark- och utrymmesanspråk som behövs för en framtida östlig förbindelse. Riksintressepreciseringen för Östlig förbindelse innebär att det skapas ett reservat som har till uppgift att se till att inget byggs som kan komma att påverka eller äventyra Östlig förbindelse vid ett eventuellt framtida genomförande.

Det långsiktiga målet i Stockholms stad är att det ska byggas 140 000 nya bostäder mellan år 2010 och 2030, varav 70 000 mellan år 2019 och 2025. Den föreslagna riksintressepreciseringen för Östlig förbindelse är ett betydande hot mot detta. Som exempel skulle stadsutvecklingsområdena Norra Djurgårdstaden och Hammarby Sjöstad påverkas direkt genom att det inte går att bygga de ca 3 500–5 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser som staden har planerat för.

I dagsläget finns olika åsikter om huruvida Östlig förbindelse bör byggas eller inte. Det är naturligtvis viktigt att det reserveras mark med mera så att inte en utbyggnad i framtiden blir omöjlig. Stockholms stad har inte fått gehör för sina synpunkter på hur riksintresset i detta fall ska utformas, och de riskerar nu exploateringen och dessutom tusentals nya bostäder.

Med anledning av ovan vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att säkerställa att riksintresset gällande byggnationen av Östlig förbindelse inte påverkar stadens planerade bostadsbyggande i allt för stor utsträckning? 

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-09-01 Överlämnad: 2020-09-02 Anmäld: 2020-09-03 Svarsdatum: 2020-09-09 Sista svarsdatum: 2020-09-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga