Översyn av konfliktreglerna

Skriftlig fråga 2015/16:1199 av Mats Persson (L)

Mats Persson (L)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Vårens avtalsrörelse har präglats av ett högt tonläge och på flera avtalsområden har det lagts varsel. Moderna konfliktregler som skapar en balans mellan parterna är viktigt för att den svenska arbetsmarknadsmodellen också framöver ska ha legitimitet.

Till skillnad från våra grannländer saknas det i Sverige en så kallad proportionalitetsprincip - att det ska finnas en rimlig proportion i storlek mellan mål och tillgripna medel i en konflikt. Detta är ingen ny fråga. Redan i utredningen Medling och lönebildning (SOU 1998:141) föreslog utredaren Svante Öberg att ett krav på proportionalitet skulle införas.

Frågan har fått förnyad aktualitet i samband med att flera fackförbund under våren varslade om konfliktåtgärder inom it- och telekomsektorn. Post- och telestyrelsen (PTS) begärde dispens för att på så sätt undvika och begränsa de negativa konsekvenserna av stridsåtgärderna på vitala samhällsintressen. PTS begäran om dispens medgavs emellertid inte av den partsgemensamma nämnd där arbetsgivarna och fackförbunden är representerade.

Strejken blåstes till slut av, men inte på grund av att PTS begäran, utan av avtalstekniska skäl. Trots att PTS ansåg att stridsåtgärderna var så omfattande att man begärde dispens medgav inte dagens konfliktregler en ordning där allmänintresset kunde värnas. Det finns därmed stor risk för att vi framöver har en situation där stridsåtgärder vidtas, som har stora negativa konsekvenserna på vitala samhällsintressen.

Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande fråga till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Finner arbetsmarknadsministern att det finns skäl att se över konfliktreglerna och öppna upp för en proportionalitetsprincip?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-05-11 Överlämnad: 2016-05-12 Anmäld: 2016-05-13 Svarsdatum: 2016-05-18 Sista svarsdatum: 2016-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga