Personval för synskadade

Skriftlig fråga 2016/17:1913 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Att kunna personrösta och att kunna göra det med bibehållen valhemlighet är viktiga demokratiska principer. Naturligtvis ska detta gälla alla röstande, även personer med synnedsättning. Tyvärr fungerar inte detta i Sverige i dag. Personer med synnedsättning måste i dag be om hjälp för att kunna personrösta.

I konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU14 tillkännagav riksdagen till regeringen att synnedsatta ska kunna personrösta utan att valmöjligheten röjs. Ambitionen är att en lösning ska vara på plats till de allmänna valen 2022.

Av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU21 framkommer att regeringens insats i arbetet med att föra frågan framåt har bestått i ett möte med Synskadades Riksförbund ”… för att förbättra förutsättningarna för synskadade att personrösta självständigt med t. ex. hjälpmedel eller digital teknik”, som det står i betänkandet. Utöver detta finns inga åtgärder redovisade.

Att inga fler åtgärder redovisas väcker frågor om hur aktivt regeringen arbetar med frågan. Det finns ett tydligt uppdrag från riksdagen till regeringen, i form av ett tillkännagivande, som ska verkställas.

Mot ovanstående bakgrund vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att en lösning ska kunna komma på plats till de allmänna valen 2022?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-08 Överlämnad: 2017-09-11 Anmäld: 2017-09-12 Svarsdatum: 2017-09-20 Sista svarsdatum: 2017-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga