Politik för mänskliga rättigheter

Skriftlig fråga 2012/13:767 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 17 september

Fråga

2012/13:767 Politik för mänskliga rättigheter

av Carina Hägg (S)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

De mänskliga rättigheterna får aldrig kränkas. Mänskliga rättigheter ska stärka politiken för demokrati och minoritetsfrågor samt verka mot diskriminering. Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen samt på statlig och kommunal verksamhet, men aktörerna är många. Arbetet för att främja rättigheterna samt attitydpåverkande arbete sker genom utbildning och information. Men utvecklingen mot en relativistisk och splittrad syn på såväl målgrupp som medelstilldelning är bekymmersam. Kortsiktiga projektmål kan vara mer avsedda att uttrycka en vilja än vara mätbara. En bristande kunskap om medfinansiering, sidofinansiering och omgruppering samt organisationsmaximering gör frågan än mer problematisk. Det har framkommit förhållanden som synliggör behovet av att styrformer och organisation inom regeringen och i ansvariga myndigheter ses över. Ett arbete för en ny vägledande nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna skulle vara ett välkommet steg. Riksdagen behöver sammanhållen redovisning och möjlighet att följa upp huruvida offentliga medel främjar eller motverkar mänskliga rättigheter.

Har demokratiministern initierat en översyn av styrformer och organisation för de mänskliga rättigheterna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-09-17 Anmäld: 2013-09-17 Svar anmält: 2013-10-02 Besvarad: 2013-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-10-02)