Prövning av vindkraftverk längsmed Hallandskusten

Skriftlig fråga 2005/06:2133 av von Sydow, Henrik (m)

von Sydow, Henrik (m)

den 13 september

Fråga 2005/06:2133 av Henrik von Sydow (m) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s)

Prövning av vindkraftverk längsmed Hallandskusten

Människor i hela Sverige älskar Halland för de sköna kustområdena och det vackra havet.

Vi vet att kusten längsmed Halland är av stor betydelse för människors boendemiljö och som rekreationsområde. Nu förbereder och aviserar den socialdemokratiska regeringen en storskalig utbyggnad av vindkraften längsmed Sveriges kuster. Sedan tidigare har projekt längsmed Hallandskusten varit föremål för regeringsprövning.

Det är viktigt att påpeka för den socialdemokratiska regeringen att industriella vindkraftsparker nära Hallandskusten riskerar att förstöra vår upplevelse av havet och havshorisonten. Stora vindkraftsparker nära land riskerar också att medföra att det oljud som snurran driver fram förstör människors boendemiljö.

När den industriella vindkraftsutbyggnaden forceras fram av Regeringskansliet i Stockholm är det angeläget att lyssna till den lokala opinionen och allmänintresset av vårt hav och vår havshorisont. Det finns också skäl att understryka att storskaliga och centraliserade investeringar i vindkraft måste motivera mycket energiproduktion i förhållande till den skada det medför för människors kustmiljö.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Vilken hänsyn till hallänningars krav på god livsmiljö avser statsrådet att beakta vad gäller etablering av vindkraftverk längsmed Hallandskusten?

Frågan besvaras inte

Händelser

statustext: Frågan besvaras inte Inlämnad: 2006-09-13 Förfallen: 2006-09-20 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.