Ratificering av ILO:s konvention nr 190

Skriftlig fråga 2019/20:345 av Ciczie Weidby (V)

Ciczie Weidby (V)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

I juni 2019 antog Internationella arbetsorganisationen (ILO) en ny konvention, nr 190, vilken var den första på åtta år. Konventionen syftar till att skydda världens arbetstagare mot att utsättas för våld och trakasserier i arbetslivet.

Enligt artikel 19.5 b i ILO:s stadga ska medlemsländerna inom ett år från det att konventionen antogs lägga fram frågan i den lagstiftande församlingen för beslut om ratificering. När två länder har ratificerat konventionen träder den i kraft tolv månader senare. I skrivande stund har inga länder ratificerat konventionen.

Hittills har vi inte sett några initiativ eller några andra tecken på att regeringen har satt igång arbetet för en ratificering av konventionen. Vänsterpartiet anser att det är hög tid att regeringen påbörjar detta arbete. Vi förutsätter att regeringen skyndar på sin interna process så att Sverige kan bli ett av de första länderna att ratificera konventionen. I detta arbete bör arbetsmarknadens parter och andra intressegrupper involveras.

Regeringen bör därför snarast tillsätta en grupp med arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter, och även andra intressegrupper, som tillsammans med antingen tjänstemän från Regeringskansliet eller en särskilt utsedd utredare får i uppdrag att systematiskt gå igenom vad som behöver göras i Sverige för att vi ska leva upp till och genomföra konventionen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att förbereda ratificeringen av ILO-konventionen mot våld och trakasserier i arbetslivet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-08 Överlämnad: 2019-11-08 Anmäld: 2019-11-12 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga