Rättsosäkra tillståndsförfaranden

Skriftlig fråga 2017/18:1540 av Penilla Gunther (KD)

Penilla Gunther (KD)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Tillståndsprocesser för byggnation av vindkraftsverk är en tidsödande process. Ett uppfört vindkraftverk påverkar såväl natur som människor. Här måste en balans råda mellan de intressen som vill uppföra kraftverket å ena sidan och de boende i området och naturen å andra sidan. Därför finns det en poäng i att det tar viss tid för uppförande av ett vindkraftverk.

I en tillståndsprocess ska bygglov sökas, informationstillfällen hållas och alla berörda parter ska kunna göra sina röster hörda. Men – det finns gränser.

När det handlar om vindkraft är det ofta mindre privata företag som investerar egna medel i tron att vindkraften är ett bra energislag i omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle. Därför blir det problematiskt när Försvarsmakten agerar som i fallet Badene i Skaraborg. Efter drygt fem år och nio informationstillfällen har myndigheten ändrat sig. I en park om ca 100 kraftverk har man nu bromsat utbyggnaden av ytterligare 4 kraftverk som fått tillstånd sedan tidigare.

För att företag och privatpersoner ska vilja investera i förnybar energi måste tillståndsprocesserna dels bli snabbare, dels säkrare rättsligt. I det ovan beskrivna fallet i Badene har ingen rimlig förklaring getts till att Försvarsmakten ändrat sin inställning och dessutom fått med sig regeringen på att dessa fyra påbörjade vindkraftverk hellre bör rivas än färdigställas.

Dessvärre finns i dag fler fall där tillståndsprocesser kommit så pass långt att tillstånden, av berörda myndigheter, är givna och  byggnationen har påbörjats men där projektet i slutskedet har stoppats för att en myndighet i efterhand har rest frågetecken. Detta skapar inte bara svårigheter att förutse processerna utan riskerar också att äventyra stora investeringskapital, vilket på sikt kan skada viljan till investering i vindkraft.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan:

 

Vad avser statsrådet att göra för att tillse att tillståndsgivningsprocesserna är rättssäkra?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-06-20 Överlämnad: 2018-06-20 Anmäld: 2018-06-25 Sista svarsdatum: 2018-06-27 Svarsdatum: 2018-07-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga