Redovisning av ideella insatser i officiell statistik

Skriftlig fråga 2014/15:785 av Barbro Westerholm (FP)

Barbro Westerholm (FP)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Människors ideella eller frivilliga insatser i Sverige är omfattande. Omkring hälften av befolkningen mellan 16 och 74 år gör insatser av olika slag, enligt rapporten Folk i rörelse – medborgerligt engagemang 1992–2014. Propositionen En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55) gör bedömningen att ”hushållens icke vinstdrivande organisationer (HIO)” bör föras upp som ett statistikområde i den officiella statistiken med SCB som statistikansvarig myndighet, ett uppdrag som SCB redan har men där SCB anger att det krävs ytterligare arbete för att få en acceptabel kvalitet på uppgifterna.

Denna statistik är angelägen bland annat för att den kan tydliggöra vilken resurs årsrika människor utgör i samhället och bidra till att slå hål på ålderismen med åldersdiskrimineringen som följer av den. Många årsrika är efter det att de lämnat arbetslivet fullt aktiva med olika samhällsinsatser som anhörig- och närståendevård, väntjänst, barnomsorg med mera.

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga när ministern och regeringen bedömer att vi i Sverige kan ha en redovisning av ideella insatser i officiell statistik.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-09-11 Överlämnad: 2015-09-14 Anmäld: 2015-09-15 Svarsdatum: 2015-09-23 Sista svarsdatum: 2015-09-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga