Regionalt övertagande av Gamla Uppsala museum

Skriftlig fråga 2014/15:782 av Niclas Malmberg (MP)

Niclas Malmberg (MP)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är i dagsläget huvudman för Gamla Uppsala museum. Sedan en tid tillbaka har emellertid dialog förts mellan Stiftelsen Upplandsmuseet, på uppdrag av Uppsala läns landsting, och RAÄ om regionalt övertagande av huvudmannaskapet. Även om Gamla Uppsala museum är av riksintresse mot bakgrund av områdets betydelse i Sveriges historia finns möjligheter att med ett regionalt huvudmannaskap i ännu högre grad än i dag göra museet till en dynamisk plats för kunskap och inspiration kring Sveriges tidigaste historia. Från RAÄ:s sida är man positiv till ett regionalt övertagande, men det är samtidigt en ekonomisk fråga eftersom befintliga medel inte räcker till en utveckling av verksamheten.

 

Mot bakgrund av det vill jag fråga kultur- och demokratiministern om staten kan vara behjälplig till en sådan lösning med regionalt övertagande.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-09-10 Överlämnad: 2015-09-11 Anmäld: 2015-09-15 Svarsdatum: 2015-09-23 Sista svarsdatum: 2015-09-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga