Regionernas beredskapsansvar

Skriftlig fråga 2019/20:1945 av Clara Aranda (SD)

Clara Aranda (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Det är landets regioner som i huvudsak ansvarar för beredskapen inom hälso- och sjukvården. Regionerna ska enligt lagstiftningen kunna hantera krissituationer i fred. Ansvaret innebär att det ska finnas beredskapslager av både utrustning och läkemedel. Dock är lagstiftningen otydlig gällande vad för typ av beredskap som förväntas och hur lång tid regionerna ska väntas klara sig på sina beredskapslager.

Statlig finansiering av den regionala beredskapen, och beredskapslager, är en mycket angelägen fråga. Redan före covid-19-pandemin brottades både regioner och kommuner med kraftiga ekonomiska underskott, vilket försvårat regionernas möjligheter att klara den dagliga verksamheten. Av den anledningen har det i många fall inte funnits ytterligare svängrum att finansiera en tillförlitlig beredskap.

Nuvarande lagstiftning gällande regionernas beredskapsansvar är otydlig och måste ses över, då det finns uppenbara behov av tydligare formuleringar i lagtexten. Det är också angeläget att lagstiftningen blir tvingande, samtidigt som det bör finnas ett tydligt statligt ansvar vad det gäller nationell samordning och stöd från nationella myndigheter. Den uppdagade bristfälliga beredskapen i regionerna är allvarlig och måste därför hanteras.

Av ovanstående orsaker vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser ministern att verka för att påbörja en översyn av befintliga formuleringar i lagtexten, med syfte att kunna säkerställa en god krisberedskap ute i våra regioner?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-08-13 Överlämnad: 2020-08-14 Anmäld: 2020-08-20 Svarsdatum: 2020-08-28 Sista svarsdatum: 2020-08-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga