Regler för marknadsföring av tobak

Skriftlig fråga 2019/20:205 av Helena Lindahl (C)

Helena Lindahl (C)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Den 12 december år 2018 fattade riksdagen beslut om regeringens proposition 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter. Samtidigt avslogs regeringens förslag avseende nya marknadsföringsregler för tobak eftersom det sågs som en allvarlig diskriminering mellan fysiska butiker och webbutiker, i strid med EU:s regelverk. Därmed lyftes reglerna från den tidigare tobakslagen över till den nya lagen, som trädde i kraft den 1 juli 2019.

I samband med riksdagens beslut för snart ett år sedan gjordes även ett tillkännagivande om att regeringen senast den 19 mars i år skulle återkomma till riksdagen med ett reviderat lagförslag om marknadsföring av tobaksvaror på internet. Vad riksdagsmajoriteten mer explicit gav regeringen i uppdrag att återkomma med var ett lagförslag som gör det tillåtet att visa bilder på tobaksförpackningar, till exempel snusdosor, på en webbsida för handel på internet, trots att det inte har utfärdats något utgivningsbevis.

Regeringen har under våren informerat om att de avser att återkomma med ett förslag och att tillkännagivandet inte är slutbehandlat. Fram till dess får det ankomma på rättstillämpningen att pröva vilken typ av marknadsföring som är tillåten vid distanshandel av tobaksvaror via internet.

I väntan på att regeringen ska återkomma med ett lagförslag, som ett led i denna tillfälligt rådande prövningsperiod, har Konsumentverket lämnat förslag till uppdatering av sina allmänna råd om marknadsföring av tobak till konsumenter. Här framgår att Konsumentverket lämnar ett förslag som överensstämmer med det lagförslag som regeringen lämnade i december och som riksdagen avslog som både näringsfientligt och diskriminerande.

Flera remissinstanser har framfört kraftig kritik och påpekar att förslaget saknar stöd i lagen och uttryckligen går emot vad riksdagen beslutat. Kommerskollegium rekommenderar dessutom att Konsumentverket inkommer med en anmälan till Europeiska kommissionen om ny teknisk föreskrift.

Under senare tid har dock Konsumentverket, trots den omfattande kritik som framförts, gått vidare med sin tolkning och realiserar föreskriften genom att anmäla en marknadsaktör vars marknadsföringstillämpning påstås strida mot gällande lagstiftning.

Konsumentverket använder sig av det politiska vakuum som i dag råder på grund av att regeringen ännu inte återkommit med det lagförslag som utlovats till följd av det tillkännagivande från en riksdagsmajoritet i december 2018 innebärande kravet på en jämlik e-handel fri från diskriminering vad gäller bland annat snus och så kallade all white-produkter.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hur ser ministern på det anförda och när avser regeringen att slutbehandla ärendet och lämna ett nytt lagförslag?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-16 Överlämnad: 2019-10-17 Anmäld: 2019-10-18 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30
Svar på skriftlig fråga