riktlinjer för kvinnors skyddsbehov

Skriftlig fråga 2003/04:1439 av Ekström, Anne-Marie (fp)

Ekström, Anne-Marie (fp)

den 15 juli

Fråga 2003/04:1439

av Anne-Marie Ekström (fp) till statsrådet Barbro Holmberg om riktlinjer för kvinnors skyddsbehov

Asylprocessen har traditionellt i huvudsak skett utifrån manliga värderingar och utgångspunkter. Insikten att kvinnors asylskäl ofta är annorlunda än männens har inneburit att Migrationsverket tagit fram riktlinjer till sina anställda om hur utredning och bedömning av kvinnors skyddsbehov ska göras. I dessa riktlinjer finns beskrivet vilka aspekter som måste tas särskild hänsyn till när det gäller kvinnliga asylsökande, både vad avser själva processen och skälen.

Riktlinjerna framhåller bland annat hur viktigt det är att den som utreder kvinnor både har bred kulturkompetens och goda kunskaper i samtalsteknik. Dessutom läggs särskild vikt vid sekretessen. Eftersom det i vissa kulturer till exempel är belagt med skam att bli utsatt för våldtäkt och den som råkar ut för det kan stötas ut ur samhället, till och med dödas, är det viktigt att kvinnan känner trygghet att inte ens mannen får vetskap om att kvinnan blivit utsatt för våldtäkt. I riktlinjerna används dock ordet bör i många fall vilket gör att de lämnar utrymme för viss godtycklighet.

Under våren har därför en kvinnas redogörelse om våldtäkter kommit till hennes mans kännedom genom en handläggare på Migrationsverket. Mannen har därefter lämnat kvinnan och tagit barnen med sig.

Vilka åtgärder avser migrationsministern att vidta för att Migrationsverkets riktlinjer för utredning och bedömning av kvinnors skyddsbehov blir tydligare och följs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-07-15 Besvarad: 2004-07-28 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-07-28)