Rökfria skolgårdar

Skriftlig fråga 2014/15:754 av Barbro Westerholm (FP)

Barbro Westerholm (FP)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

I tobakslagen (1993:581) finns krav på rökfria skolgårdar. Lagen ger även svar på varför det är viktigt med rökfria skolgårdar och vilken vinst det ger att öka efterlevnaden.  Det är kommunen som har det övergripande ansvaret för att aktivt driva denna fråga gentemot både elever och personal. Kommunen har också tillsynsansvar. På en skola är det rektorn som ansvarar för att vidta de åtgärder som behövs för att tobakslagen följs.

Flera länsstyrelser runt om i landet har gjort kartläggningar av hur rökförbudet uppfylls på skolgårdar i länens kommuner. Av de kartläggningar som genomförts under senare år framgår att rökning förekom på såväl grundskolans som gymnasieskolans skolgårdar. Andelen skolgårdar där det röks varierar mellan de undersökta länen men så höga siffror som 83 procent av högstadieskolorna och 94 procent av gymnasieskolorna har presenterats.

Detta är i strid med tobakslagen och åtgärder behöver därför vidtas för att nå målet med rökfria skolgårdar. Den kommunala tillsynen är uppenbarligen otillräcklig.

Min fråga mot bakgrund av ovanstående är vad statsrådet och regeringen avser att göra för att åstadkomma efterlevnad av tobakslagen.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-08-04 Överlämnad: 2015-08-04 Besvarad: 2015-08-18 Sista svarsdatum: 2015-08-18 Anmäld: 2015-08-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga